Bìa kịch bản của Ninh Dương Lan Ngọc quá art nha

1  
Bìa kịch bản của Ninh Dương Lan Ngọc quá art nha! Haha!