Hiếm ai định nghĩa được từ “Chồng”

Hiếm ai định nghĩa được từ “Chồng”
Chỉ biết vì ” Nó” đời bất công
Quanh năm vùi mặt vào giông bão
Lúi húi , tất bật làm không công.
Gặp thằng tử tế hiếm lắm thay
Cờ bạc, gái gú , rượu tối ngày
Cơm bưng , nước rót hầu các bố
Vẫn thượng cẳng chân , hạ cẳng tay.
Ừ, làm tình nhân hoá lại hay
Tao chẳng liên quan đến chúng mày
Lệch xệch , chửi bới bà cho next
Tuổi gì mà đòi đánh bố mày
Tặng các mẹ bài thơ nhân bài báo này