Vừa xem #emchua18 về

1  
Vừa xem #emchua18 về. Thấy yêu đời, yêu phim…có niềm tin vào thị trường phim Việt!